Acceptable Use Policy


Afdrukken en downloaden


Acceptable Use Policy Byte B.V.

Inhoudsopgave

Artikel 1. Algemene Overweging

De volgende bepalingen, ook de “Acceptable Use Policy” genoemd, hebben tot doel om te zorgen voor een verantwoord gebruik van het internet, de infrastructuur en de Diensten, en om praktijken te vermijden die de bruikbaarheid en de prestaties van de infrastructuur en/of het datacommunicatienetwerk dat door Byte wordt voorzien (hierna het “Netwerk” genoemd), verminderen. Deze bepalingen vormen beleidslijnen voor een gebruik van de infrastructuur en het Netwerk dat als aanvaardbaar wordt beschouwd. De Klant verbindt er zich toe om te allen tijde te voldoen aan deze Acceptable Use Policy, en op verzoek van Byte zal de Klant bevestigen dat hij daaraan voldoet.

Artikel 2. Algemeen principe

2.1 De Klant mag het Netwerk en de infrastructuur enkel gebruiken voor wettige doeleinden. Gebruik van het Netwerk of de infrastructuur dat in strijd is met eender welke van toepassing zijnde wetgeving of reglementering, is strikt verboden. Dit omvat onder meer, maar is niet beperkt tot, de transmissie van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder de toestemming van de houder van de auteursrechten, materiaal dat een inbreuk op de privacy van derden zou vormen of dat beledigend, kwetsend,obsceen is, of dat namaak zou kunnen zijn en materiaal dat beschermd is door handelsgeheimen, ongeacht of de Klant zich bewust was van de inhoud van het doorgegeven materiaal of de van toepassing zijnde wet.

2.2 Byte behoudt zich het recht voor om onmiddellijk enig ongepast materiaal of data te verwijderen en het gebruik van het betreffende gedeelte/de betreffende gedeeltes van het Netwerk door de Klant te blokkeren, wanneer het gebruik of doeleinden daarvan niet overeenstemt met deze Acceptable Use Policy.

2.3. Byte zal geen e-mailadressen of andere persoonlijke identificatiegegevens van Klanten meedelen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Uitzonderingen worden gemaakt in het kader van gerechtelijke onderzoeken waaraan Byte ten volle zal meewerken.

Artikel 3. Het netwerk

3.1 Het Netwerk mag door de Klant gebruikt worden om verbinding te maken met andere netwerken over de hele wereld en de Klant gaat ermee akkoord om de beleidslijnen voor een aanvaardbaar gebruik van deze netwerken na te leven. Klanten die een inbreuk plegen tegen de beveiliging van een systeem of netwerk, kunnen strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden. Byte zal ten volle haar medewerking verlenen aan rechtshandhavingsinstanties wanneer deze onderzoek verrichten naar vermoedelijke strafrechtelijke inbreuken of een schending van de beveiliging van systemen of netwerken.

3.2 De Klant zal niet:

Artikel 4. Gedeelde infrastructuur

4.1 Onze Acceptable Use Policy houdt in dat wij geen limiet hanteren voor de gebruiksintensiteit van onze gedeelde infrastructuur. Wij rekenen op een gemiddeld gebruik door onze klanten dat redelijk is en proportioneel met de hoeveelheid aangekocht product. Zolang er door jouw gebruik geen overlast ontstaat voor andere klanten, wordt de limiet van je gebruik niet overschreden.

4.2 De Acceptable Use Policy is opgesteld om te verzekeren dat het gebruik van onze producten in overeenstemming blijft met de ontwerpregels en uitgangsveronderstellingen. Ons aanbod is zo ontworpen dat bij aanvaardbaar gebruik er geen overlast merkbaar zal zijn.

4.3 In praktijk houdt de uitvoering van onze beleidslijnen voor gebruik van onze gedeelde infrastructuur in dat:

Artikel 5. Elektronische communicatie

5.1 De Klant zal geen e-mail of andere elektronische mededeling versturen naar een persoon die zich niet akkoord heeft verklaard om dergelijke communicatie te ontvangen. Het is uitdrukkelijk verboden om ongevraagd massale mailboodschappen (“junk mail” of “spam”) van allerlei aard (handelsreclame, politieke traktaten, aankondigingen …) te verzenden of om dezelfde of gelijkaardige boodschappen te posten naar grote aantallen nieuwsgroepen (overmatig cross-posting of multi-posting, ook bekend als “Usenet spam”).

5.2 De Klant zal geen kettingbrieven noch kwaadwillige mails versturen of verspreiden.

5.3 De Klant zal geen hoofding-informatie die het netwerk identificeert, toevoegen, verwijderen of wijzigen, in een poging om bedrog te plegen of te misleiden. De Klant zal niet proberen om zich uit te geven voor iemand anders door gebruik te maken van vervalste headers of andere identificerende informatie.

Artikel 6. Verhaalmiddelen

6.1 Onverminderd artikel 2.2 van deze Acceptable Use Policy, behoudt Byte zich het recht voor om de Diensten die verband houden met de betreffende Dienstaanvraag, op te schorten.:

6.2 Een inbreuk tegen deze Acceptable Use Policy zal, voor alle duidelijkheid, gekwalificeerd worden als een wezenlijke inbreuk volgens de bepalingen van artikel 8.3 van de Algemene Voorwaarden van deze Overeenkomst.

Artikel 7. Schadevergoeding

De Klant zal Byte vrijwaren en schadeloosstellen voor (i) vorderingen van derden met betrekking tot eender welke inhoud of materiaal die/dat zich op het netwerk of de infrastructuur van Byte bevindt; (ii) inbreuken tegen van toepassing zijnde wetten of reglementeringen, waaronder, maar niet beperkt tot, voorschriften inzake witwaspraktijken en vergelijkbare reglementering; en (iii) inbreuken tegen regels die het gebruik van het internet regelen (met inbegrip van maar niet beperkt tot elke inbreuk tegen deze Acceptable Use Policy) door de Klant.