Privacy Policy


Afdrukken en downloaden


Privacy Policy Byte B.V.

Inhoudsopgave

Artikel 1. Algemeen

Byte BV, gevestigd te Watertorenplein 4a, 1051 PA Amsterdam, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 06090748; (hierna: “Byte”) vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. Byte wil zijn klanten en de gebruikers van zijn diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. Byte wil zijn klantgegevens veilig en respectvol beheren en gebruiken om zijn klanten beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. Byte vertrekt dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder vind je informatie over welke gegevens Byte verzamelt, waarom, hoelang en hoe je hierover controle hebt.

Byte nodigt je uit de tijd te nemen om deze Privacy Policy goed door te nemen, samen met de Algemene Voorwaarden en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op zijn producten en diensten.

Artikel 2. Toepassing van deze Privacy Policy

Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de Byte website(s).

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”), de wet van 8 december 1992 (“Privacywet”), de wet van 13 juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens.

Byte streeft ernaar om zijn plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer Byte jouw persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie hieromtrent verwijst Byte je graag door naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 3. Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden

Onder “persoonsgegevens” wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”), met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die Byte verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die de klant zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website(s) en die Byte verkrijgt door jouw gebruik van onze website(s) en/of onze producten en/of diensten.

Byte treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van zijn klanten voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Policy.

Dit neemt niet weg dat een klant van Byte een aantal verplichtingen heeft in verband met de verwerking van persoonsgegevens die de klant toelaat gebruik te maken van Byte’s producten en diensten. In die hoedanigheid dient de klant steeds waar nodig de wettelijk vereiste toestemmingen van de eindgebruikers te ontvangen voor het verwerken van hun persoonsgegevens door Byte voor zover nodig in het kader van de producten en diensten van Byte.

Artikel 4. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Byte verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelt Byte persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

Om de aanvraag voor onze producten en diensten in behandeling te nemen.

Als je onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of een aanvraag te doen over onze producten en diensten of wanneer je je bijvoorbeeld aanmeldt voor Byte’s nieuwsbrief, dan heeft Byte in ieder geval jouw adresgegevens nodig. Alle informatie die Byte in deze precontractuele fase over jou ontvangt, gebruikt Byte alleen om je van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals jij dat wilt. Ook wanneer je uiteindelijk beslist om klant te worden bij Byte, zal Byte je om een aantal persoonsgegevens vragen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantnummer, en zal Byte ook bepaalde gegevens aan jou toewijzen, zoals logingegevens.

Om de beste service aan te bieden en te informeren over gebruiksmogelijkheden.

Byte gebruikt persoonsgegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van producten en diensten en voor administratieve doeleinden.

Om te informeren over (nieuwe) producten en diensten van Byte.

Byte kan persoonsgegevens gebruiken om (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) nieuwe producten, diensten of speciale acties aan te bieden waarvan Byte meent dat die interessant kunnen zijn voor jou. Je kunt je voor dit soort berichten afmelden.

Om prestaties op te volgen.

Byte kan persoonsgegevens en consumentenprofielen gebruiken om zijn producten en diensten te evalueren. Dat omvat onder meer: het vragen van feedback over diensten (bijvoorbeeld via marktonderzoek), gegevens die we ontvangen tijdens het beantwoorden van vragen van klanten, het opsporen van fraude en kwaliteitsborging.

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

In heel wat gevallen is Byte wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het licht van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kan Byte worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.

Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse.

Byte kan anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van zijn diensten. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu. De informatie die Byte uit deze analyses haalt, wordt gebruikt om het huidige producten- en dienstenportfolio en Byte’s processen te evalueren en deze aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.

Artikel 5. Beveiliging van persoonsgegevens

Byte streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in de fysieke kantoren als op het netwerk van Byte. Byte draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.

Byte’s medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Ook wordt bij privacygevoelige projecten een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens. Byte’s informatiebeveiligingsbeleid, vereisten en beheerstandaarden zijn trouwens volledig geënt op de internationale ISO27001 standaard, voor welke Byte reeds sinds 2017 gecertificeerd is. Voor de beveiliging van gegevens heeft Byte specifieke personen in dienst die toezien op de naleving van de wetgeving en de ethische aspiraties. Byte heeft ook gespecialiseerde personen in dienst die instaan voor de veiligheid van het netwerk, de infrastructuur en de informatiesystemen. Bovendien gebruikt Byte allerlei technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen, zoals: beveiliging met een wachtwoord, harddisk encryptiesoftware, firewalls, antivirus, intrusie- en anomaliedetectie en toegangscontroles voor werknemers.

Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de klant persoonlijk op de hoogte gesteld in de door de wet voorziene omstandigheden.

Het aantal medewerkers van Byte dat toegang heeft tot persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Het bestaan en de inhoud van de persoonlijke communicatie die via het netwerk van Byte verloopt (bijvoorbeeld: e-mailverkeer, hosting, …) is beschermd door de bepalingen over het telecommunicatiegeheim. Dat houdt in dat Byte en zijn medewerkers buiten de door de wet opgesomde uitzonderingen geen kennis mogen nemen van het bestaan of de inhoud van dergelijke communicatie.

Byte’s websites vermelden soms links naar sites van derden (sociale media, organisatoren van door Byte gesponsorde events) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze Privacy Policy vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 6. Verstrekken van gegevens aan derden

Byte verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen noch worden deze doorgegeven aan derden tenzij:

Aan onze rechtsopvolgers en andere bedrijven binnen de Combell groep.

Byte geeft persoonsgegevens door aan eventuele rechtsopvolgers en verbonden ondernemingen (zoals dochter- en zusterbedrijven) voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in deze Privacy Policy.

Dit nodig is voor onze dienstverlening.

Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. Deze derde partijen worden steeds zorgvuldig geselecteerd en er is steeds een overeenkomst tussen Byte en deze derde partij conform de toepasselijke wetgeving. Zo maakt Byte onder meer gebruik van dienstverleners van domeinnaamregistraties, aanbieders van e-maildiensten, aanbieders van SSL-certificaten, aanbieders van cloud connect-diensten, aanbieders van sitebuilder-diensten, aanbieders van online desktop diensten en aanbieders van online faxdiensten. Voor meer informatie over onze onderaannemers kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onder punt 10.

Als je bij Byte een (online) product of dienst afneemt van een fabrikant of leverancier gevestigd buiten de Europese Unie, is het mogelijk dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen, zoals een certificering onder het EU-US Privacy Shield en/of een verwerkersovereenkomst met modelclausules die door de Europese Commissie zijn opgesteld. Wanneer een persoon weigert dat zijn gegevens worden doorgegeven, is het mogelijk dat sommige diensten niet meer kunnen worden aangeboden door Byte.

Er een wettelijke verplichting is.

Byte verwijst hiervoor naar punt 4 van deze Privacy Policy.

Er een gerechtvaardigd belang is voor Byte of de betrokken derde.

Dit gebeurt enkel mits het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder doorwegen.

Byte toelating heeft ontvangen van de betrokkene.

Indien Byte op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, ontvangt Byte uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet (zie verder).

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermt Byte alle persoonsgegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

In sommige gevallen gebruikt Byte anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

Artikel 7. Rechten van de “betrokkene”

Je kunt een aantal rechten betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van Byte, voor zover je over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.

Je kunt deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy. Byte zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één (1) maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Om je rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, dien je ons een bewijs van je identiteit te verschaffen. Wij vragen je dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart toe te voegen aan je aanvraag. De aanvraag kan gestuurd worden naar de gegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy.

Wanneer je dit nodig acht, kun je je eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op bezwaar

Je hebt te allen tijde het recht om vanwege met je specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van Byte. Indien je bezwaar maakt, staakt Byte de verwerking van die persoonsgegevens tenzij Byte dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op inzage en transparantie

Je hebt het recht op (gratis) toegang tot je eigen gegevens en om een kopie van deze persoonsgegevens te krijgen. Je kunt ons bovendien vragen:

Recht op rectificatie en gegevenswissing

Je hebt als betrokkene het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Daarvoor kun je je gegevens aanpassen via het Service Panel. Om je gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij je hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals in geval van een verhuizing.

Je hebt tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, je persoonsgegevens te laten verwijderen indien en in zoverre:

  1. de persoonsgegevens niet langer zijn nodig zijn voor de doeleinden;
  2. er niet langer een rechtsgrond voorhanden is;
  3. je bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door Byte;
  4. de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of
  5. de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Byte rust.

Byte zal je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen. Bij gedeeltelijke verwijdering zal Byte eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan.

Het is mogelijk dat, afhankelijk van de aard van het verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aangeboden worden door Byte. Byte kan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is Byte bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden).

Recht op beperking van de verwerking

Ook heb je als betrokkene het recht om van Byte de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen, indien en in zover één van de volgende elementen van toepassing is:

  1. je betwist de juistheid van de persoonsgegevens, in welk geval de verwerking beperkt wordt gedurende een periode die Byte in staat stelt de juistheid ervan te controleren;
  2. de verwerking is onrechtmatig en je verzet je tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
  3. Byte heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar jij heb deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  4. je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Byte zwaarder wegen dan die van de betrokkene.In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door Byte.
Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Voor persoonsgegevens die (i) verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, (ii) verstrekt werden door jouzelf en (iii) verwerkt worden via geautomatiseerde procedures, heb jij als betrokkene het recht om deze gegevens van Byte te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, alsook om Byte te verzoeken om die gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere partij, indien dit technisch mogelijk is, als jij wenst over te stappen naar een andere aanbieder.

Artikel 8. Bezwaartermijnen

Byte bewaart en verwerkt je persoonsgegevens zolang nodig is om de doeleinden zoals beschreven in punt 4 te realiseren.
De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is Byte bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van je contract. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.

Artikel 9. Cookies & de website

Afgezien van de gegevens die je vrijwillig met Byte deelt bij het gebruik van onze websites, hanteert Byte ook cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen.

Websites

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden ofwelke andere vorm dan ook wordt door Byte enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennisnemen doch Byte behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat hem passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van Byte en dat door de loutere mededeling van informatie aan Byte, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de Privacy Policy.

Het verlenen van toegang tot het afgeschermde gedeelte van de website van Byte middels het gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden, kan ten allen tijden door Byte worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd). Voor meer informatie over welke cookies wij gebruiken, waarom en hoe, en wat jouw keuzes daarbij zijn, klik hier voor ons cookiebeleid.

Artikel 10. Contactgegevens

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Policy kan te allen tijde gericht worden aan:

Byte B.V.
Attn: Data Protection Team
Watertorenplein 4A
1051 PA Amsterdam
Tel: +31 205 216 226
E-mail: data.protection@byte.nl

Artikel 11. Wijzigingen

Byte behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.