Algemene voorwaarden Byte B.V.


Afdrukken en downloaden

Onder overeenkomst(en) wordt verstaan: alle, in relatie met cliënt, door Byte gehanteerde overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.


Inhoudsopgave

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Algemeen

Artikel 3. Duur en beëindiging

Tenzij anders werd overeengekomen tussen de partijen, wordt de Overeenkomst voor 1 jaar aangegaan en telkens voor dezelfde duurtijd stilzwijgend verlengd. Elke partij kan de Overeenkomst eenzijdig en zonder motivering opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving per aangetekende zending of, in het geval van de Klant, elektronisch via servie.byte.nl , tenminste 1 maand vóór het verstrijken van telkens één jaar, te rekenen vanaf de startdatum van de Overeenkomst. Vanaf het moment van de opzegging wordt een opzegtermijn van 1 maand in acht genomen met uitzondering van de maandcontracten.

De eenzijdige opzegging door de Klant geeft geen aanleiding tot enige teruggave of vergoeding op welke wijze ook van reeds uitgevoerde betalingen. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd, zijn de vorderingen van Byte op de Klant onmiddellijk opeisbaar en blijven de reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door de Klant mag de Klant uitsluitend dat deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door Byte is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, heeft Byte recht op vergoeding van de schade die daardoor is ontstaan.

Artikel 4. Prijzen

De prijzen die door Byte op de website en via andere kanalen worden meegedeeld zijn steeds onder voorbehoud van kennelijke schrijffouten. Individuele offertes zijn herroepelijk en geldig voor 15 dagen, tenzij in de offerte anders is vermeld. Alle prijzen zijn in Euro en exclusief BTW, tenzij anders aangeduid, en zijn betaalbaar zoals vermeld op de factuur. Tenzij anders overeengekomen, worden de prijzen die betrekking hebben op de dienstverlening berekend voor een periode van één jaar. Bij aanvang van deze periode wordt de volledige prijs betaald overeenkomstig artikel 5.

De prijzen die betrekking hebben op dienstverlening kunnen te allen tijde door Byte worden gewijzigd gedurende de looptijd van de Overeenkomst. De Klant wordt hiervan op de hoogte gebracht via de website én tevens op individuele wijze via persoonlijk gerichte communicatie. De gewijzigde prijzen zullen betaalbaar zijn door de Klant na twee maanden te rekenen vanaf de individuele kennisgeving, tenzij de Klant gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om het de Overeenkomst kosteloos en zonder motivering op te zeggen. Opzegging door de Klant dient te gebeuren per schriftelijke zending (inclusief benodigde identificatie) of elektronisch via service.byte.nl binnen de dertig kalenderdagen die volgen op de individuele kennisgeving van de gewijzigde prijzen.

Elke promotie geldt per Klant waarbij promoties onderling niet cumuleerbaar zijn. In geval van misbruik door de Klant van promoties, bijvoorbeeld maar niet-limitatief door het bewust creëren van meerdere accounts, behoudt Byte zich alle rechten voor en kan Byte bijvoorbeeld, maar niet-limitatief, promoties niet toepassen.

Artikel 5. Leverings-, betaal- en protesttermijnen

De door Byte opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Een redelijke vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.

Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de Klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten schriftelijk te worden bekendgemaakt aan Byte. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.

Facturen moeten worden betaald binnen de maand na factuurdatum. Indien de Klant na 14 kalenderdagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij in gebreke na de eerste aanmaning waarin de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn vermeld. Indien de Klant in gebreke is, heeft dat de volgende consequenties: (i) over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd; (ii) de Klant is 15% van de hoofdsom aan invorderingskosten verschuldigd, of 40 euro als dat bedrag meer is dan 15% van de hoofdsom, dan wel, indien de Klant een Consument is, het bedrag dat volgens de toepasselijke wetgeving verschuldigd is; (iii) De dienstverlening aan de Klant kan zonder nadere waarschuwing worden opgeschort (en enige voor de Klant gehoste website ontoegankelijk gemaakt) totdat de openstaande bedragen, inclusief rente, zijn voldaan; (iv) Byte heeft het recht om de Overeenkomst naar keuze te ontbinden of beëindigen krachtens artikel 2 en enig geleverd goed terug te nemen voor zover dit mogelijk is.

Registratie van een domeinnaam is alleen mogelijk als de Klant in het registratieproces zich er voorafgaand uitdrukkelijk mee akkoord heeft verklaard dat de registratie direct kan plaatsvinden en de Consument afstand doet van diens recht van herroeping zodra de domeinnaam daadwerkelijk is geregistreerd. Artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden is dan niet van toepassing.

Artikel 6. Gedragsregels en notice/takedown

De Klant zal te allen tijde te goeder trouw samenwerken met Byte teneinde het verlenen van de diensten te bevorderen. De Klant zal te allen tijde de diensten gebruiken in overeenstemming met de Algemene Gebruikersvoorwaarden van Byte, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. De meest recente versie is terug te vinden op: byte.nl/acceptable-use-policy . Indien de klant niet voldoet aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, gaat hij ermee akkoord om alle kosten en lasten te dragen die verband houden met de extra diensten die door Byte worden uitgevoerd om eventuele problemen te verhelpen die het gevolg zijn van het niet-nakomen door de Klant van zijn verplichtingen.

Byte kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de internetverbinding door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het Byte netwerk, of voor fouten van leveranciers die hiertoe aanleiding geven. De Klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het goed, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van Byte.

Artikel 7. Registratie van domeinnamen

Het correct uitvoeren van de betaling door de Klant en de ontvangst van een welkomstmail en factuur van Byte is geen garantie op de registratie van de domeinnaam. De domeinnaam is pas geregistreerd na een uitdrukkelijke, schriftelijke bevestiging aan de Klant van de domeinregistratie door Byte. Als zou blijken dat Byte de domeinnaam niet kan registreren door een fout van de Klant, bijvoorbeeld doordat de Klant niet de huidige houder van een reeds geregistreerde domeinnaam blijkt te zijn, is de Klant gehouden om een vergoeding van de administratiekost t.b.v. 25 EUR te betalen aan Byte, onverminderd het recht van Byte om vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen.

De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de relevante verantwoordelijken voor de registratie van domeinnamen (zoals DNS Belgium (http://www.dns.be), SIDN (http://www.sidn.nl), DNS.LU (http://www.dns.lu), Afnic (http://www.afnic.fr) of ICANN (http://www.icann.org)). De Klant heeft kennisgenomen van en aanvaardt deze algemene voorwaarden voor de domeinnaamregistratie, beschikbaar op de website van het domein registry en verklaart dat Byte hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden. De voorwaarden zijn ook te vinden in het registerbeleid: byte.nl/registerbeleid . Voor specifieke voorwaarden verwijst Byte naar de websites van de relevante verantwoordelijken voor de registratie van domeinnamen. Byte draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de beslissing van de Klant om een bepaalde domeinnaam te registreren of voor het registreren van domeinnamen op verzoek van de Klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden. De Klant zal Byte vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam op verzoek van de Klant.

Artikel 8. Herroepingsrecht

Wanneer de Klant een Consument is, beschikt deze over een termijn van 14 dagen om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen.

De Consument heeft het recht om binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de gehele bestelling (door de consument zelf of een door hem aangewezen derde) aan Byte te laten weten dat hij af wil zien van de koop.

De termijn van 14 dagen begint te lopen vanaf de dag dat de Overeenkomst werd gesloten of, ingeval van verkoop van goederen, vanaf de dag dat de Consument de goederen fysiek in bezit neemt.

Indien de Consument gebruik wenst te maken van dit herroepingsrecht, brengt hij Byte hiervan schriftelijk op de hoogte binnen de hierboven vermelde termijn. Byte zal de Consument vergoeden van alle ontvangen betalingen en leveringskosten door middel van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de Consument werd gebruikt, vanaf het moment dat alle goederen zijn teruggekregen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Byte is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk behoudens in de gevallen hieronder genoemd, en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten.

De totale aansprakelijkheid van Byte voor schade geleden door de Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Byte van zijn verplichtingen onder deze overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de Klant overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Byte, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) die de Klant onder de overeenkomst verschuldigd is, of, indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan drie (3) maanden, een bedrag gelijk aan de vergoedingen die de Klant in de laatste drie (3) maanden verschuldigd was. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan tienduizend (10.000) euro (exclusief btw).

Byte is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De aansprakelijkheid van Byte wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant Byte onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een termijn van minstens 14 kalenderdagen ter zuivering van de tekortkoming, en Byte ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Byte in staat is adequaat te reageren. De ingebrekestelling dient binnen 30 kalenderdagen na de ontdekking van de schade te zijn ontvangen door Byte.

De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Byte, alsook voor overlijden of lichamelijk letsel van de Klant ten gevolge van een doen of nalaten van Byte.

De Klant is jegens Byte aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. De Klant vrijwaart Byte tegen aanspraken betreffende het bij de gebruikmaking van de diensten of goederen door of met toestemming van de Klant niet naleven van de gedragsregels in deze Algemene Voorwaarden. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die weliswaar geen werknemers van de Klant zijn, maar de diensten of goederen desalniettemin onder de verantwoordelijkheid of met toestemming van de Klant hebben gebruikt.

Artikel 10. Verwerking van persoonsgegevens

Indien de Klant als ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) persoonsgegevens verwerkt met gebruikmaking van de diensten, producten of goederen van Byte, dient de Klant op grond van de AVG een ‘verwerkersovereenkomst’ te sluiten met Byte en gebruik te maken van de mogelijkheid die Byte hiertoe biedt. Voor zover de Klant geen gebruik maakt van de optie die Byte biedt om een verwerkersovereenkomst te sluiten, garandeert de Klant de geleverde diensten of goederen niet te zullen gebruiken voor het verwerken van persoonsgegevens en vrijwaart de Klant Byte tegen alle schade of claims die gebaseerd zijn op de stelling dat enige verwerking van persoonsgegevens met gebruikmaking van de diensten of goederen onrechtmatig zou zijn.

Indien de Klant als natuurlijke persoon (‘betrokkene’ in de zin van de AVG) gebruik maakt van de diensten, producten of goederen van Byte, zal Byte voldoen aan alle verplichtingen die de AVG aan Byte als ‘verantwoordelijke’ oplegt, in overeenstemming met de privacy policyen het registerbeleid van Byte.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Overeenkomst tussen Byte en de Klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Byte of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. De Klant verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De Klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de Klant opgelegd. De Klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Byte de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. De Klant zal aanduidingen van Byte of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen. Byte staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de Klant te verstrekken en vrijwaart de Klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake.

Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de Klant in het laatstgenoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door Byte geleverde producten en/of resultaten van de diensten. Het is Byte toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens producten, diensten of goederen. Indien Byte door middel van technische bescherming deze producten, diensten of goederen heeft beveiligd, is het de Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaalt.

Artikel 12. Varia

De rechten en verplichtingen die uit deze Overeenkomst gesloten met Byte voor de Klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Byte. Indien een bepaling van een met Byte gesloten Overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid nietig of onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de Overeenkomst geen afbreuk doen.

Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers, contactpersonen en e-mailadressen van de Klant moeten onmiddellijk door de Klant bij Byte in het klantsysteem worden gewijzigd elektronisch via service.byte.nl of schriftelijke inclusief benodigde identificatie. Indien de Klant verzuimt om dit onmiddellijk te melden, kan Byte de kosten voor opzoekingswerk of geretourneerde zendingen verhalen op de Klant. De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van Byte vormen volledig bewijs van stellingen van Byte en de door Byte ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door de Klant.

Artikel 13. Overmacht

Gebeurtenissen van overmacht zullen Byte, voor zolang die gebeurtenis duurt, ontslaan van haar verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden, op voorwaarde dat Byte de Klant schriftelijk op de hoogte brengt en de overmacht beschrijft, en de uitvoering van de betreffende verplichtingen onmiddellijk verderzet wanneer en voor zover de gebeurtenis van overmacht verdwenen is. De Klant zal geen recht hebben om schadevergoeding te vorderen voor het niet-nakomen door Byte van één van haar contractuele verplichtingen ten gevolge van een gebeurtenis van overmacht.

Artikel 14. Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

Op deze Overeenkomst gesloten met Byte is het Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Byte gevestigd is.